Ethiek en integriteit

Ethiek en integriteit

De wereld van eerlijk zaken doen

We streven ernaar om de hoogste standaard van eerlijke en ethische bedrijfsvoering te handhaven bij elke actie die we ondernemen op al onze locaties. Dit is in overeenstemming met onze missie, visie en kernwaarden.

NL_about us_Ethis & Integrity

Integriteit is onderdeel van onze bedrijfscultuur en wordt versterkt door de bedrijfscode. Ethiek staat hierin centraal. Deze code geeft onder andere richtlijnen hoe werknemers zich dienen te gedragen. Bovendien is het een belangrijk middel bij het voorkomen van onverantwoordelijk of illegaal gedrag.

De code wordt ondersteund door het compliance beleid van de Group (met onder andere een beleid ter voorkoming van omkoping en antitrustwetgeving) dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers, leveranciers, zakenpartners, verkoopagenten, onderaannemers en distributeurs voldoen aan de manier van zaken doen gesteld door Prysmian Group.

Onze ethische code en compliancebeleid ontwikkelen zich samen met de groei van het bedrijf.

We evalueren constant alle huidige wet- en regelgeving die betrekking hebben tot deze gebieden en passen ons beleid hierop aan. We houden ook rekening met de meningen van onze belanghebbenden over deze kwesties en houden rekening met hun verzoeken met betrekking tot legaliteit en fatsoen. We proberen ook ons ethisch gedrag te ondersteunen met verschillende initiatieven, waaronder het onlangs gelanceerde Whistleblowing-programma.

Updates voor elk van onze beleidsregels worden door het bedrijf uitgestuurd en direct beschikbaar gemaakt voor alle werknemers en aanverwante bedrijven.

U kunt meer informatie vinden over elk van ons ethisch- en integriteitsbeleid op de speciale pagina's hieronder.

NL_about us_Ethics & Integrity_accordion

Onze code, beleid en voorbeelden.

De ethische code is de basis van onze bedrijfsstatuten. Het is een handvest van rechten en morele plichten en definieert de ethische en sociale verantwoordelijkheden van elke persoon in de organisatie.

De code bestaat uit drie pilaren:

  1. Ethiek in bedrijfsactiviteiten: het nastreven van winst rechtvaardigt geen ongepast gedrag. Winst moet worden behaald met respect voor de regels en onze concurrenten. Dit door eerlijke en transparante acties die anticiperen op en voldoen aan de marktbehoeften. We genereren dus waarde voor distributie naar alle belanghebbende.
  2. Ethiek  in interne relaties: we zijn ons bewust van het belang van onze banden met werknemers. We versterken deze door hun rechten, verwachtingen en behoeften te respecteren en door verbetering van hun leefomstandigheden en professionele groei mogelijk te maken. Het individu staat centraal in onze ontwikkeling als bedrijf.
  3. Ethiek in milieu- en sociale aangelegenheden: gezien ons sterke geloof in het principe van duurzame ontwikkeling, opereren we wereldwijd met respect voor het milieu en lokale gemeenschappen. Tegelijkertijd moedigen we een verantwoord gebruik van hulpbronnen aan en bevorderen we lokale projecten die bedoeld zijn om het welzijn in de betrokken gebieden te verbeteren.

 

Alle bedrijven binnen de Prysmian Group stemmen ermee in zich strikt te houden aan de ethische code.

“Onze ethische code voldoet aan de internationale standaard. Bovendien is de code conform de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN en de Fundamentele Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).”

Onze ethische code ondersteunen

Integriteit is een kernwaarde binnen Prysmian Group. Om ervoor te zorgen dat dit op alle niveaus binnen het bedrijf wordt gehandhaafd, hebben we een nalevingsorganisatie opgericht om toezicht te houden over de naleving van onze ethische code en andere relevante zaken.

Binnen de nalevingsorganisatie zijn de volgende functies gecreëerd:

  • Chief Compliance Officer: beheert het nalevingsbeleid en -procedures, inclusief de Ethische Code. De Chief Compliance Officer rapporteert aan het Control and Risks Committee en de Chief Executive Officer van de Groep.
  • Local Compliance Officers: bij elke Prysmian Group-onderneming aanwezig om te zorgen voor een consistente implementatie van nakomingsbeleid.

Bewustmaking bij personeel

Om het bewustzijn van medewerkers over ons beleid te verzekeren, hebben we op ons intranet een e-learningmodule geïntroduceerd. De voltooiing van deze module is verplicht voor al het management en personeel van Prysmian Group.

Nieuwe versies van deze online applicatie zijn beschikbaar op het intranet en medewerkers krijgen een melding wanneer deze updates beschikbaar zijn. Op deze manier willen we onze medewerkers continue betrekken bij ons beleid.

 

 

De eliminatie van corruptie en oneerlijke concurrentie wordt door Prysmian Group uiterst serieus genomen. Het nalevingsbeleid dat is vastgelegd in onze Gedragscode bevat daarom een anti-omkopingsbeleid en een antitrustcode. Beide documenten worden gepubliceerd op het bedrijfsintranet waar alle werknemers toegang tot hebben en updates worden gecommuniceerd binnen het bedrijf.

 

Het omkopingsbeleid

Dit beleid verbiedt de corruptie van zowel overheidsfunctionarissen als privépersonen. Alle medewerkers van Prysmian Group moeten voldoen aan de regels, voorschriften en alle anti-corruptiewetgeving die van kracht zijn in de landen waar ze werken of actief zijn.

Volgens dit beleid mag geen enkele medewerker iets direct of indirect doen, beloven, aanbieden of goedkeuren ten gunste van overheidsfunctionarissen. Dit kan wel in overeenstemming met alle geldende wetten en voor zover uitdrukkelijk toegestaan door het beleid van de groep.

De term 'openbare functionarissen' houdt in: de werknemers van een openbare instantie of een door de overheid gecontroleerd bedrijf. Dit omvat commerciële entiteiten, internationale publieke organisaties, politieke partijen of partijbeambten, of kandidaten voor een openbaar ambt.

Download our full Anti-Bribery Policy

De antitrustwetgeving

Deze code beschrijft de problemen rond de toepassing van het Italiaanse en Europese mededingingsbeleid met betrekking tot overeenkomsten en het misbruik van dominante posities. De specifieke situaties die zich voordoen, moeten van geval tot geval worden beoordeeld aan de hand van dit kader.

Download our full Antitrust Code of Conduct

We moedigen filialen en derde partijen aan om soortgelijke beleidslijnen en -praktijken te hanteren. Zeker als ze zich bevinden of zaken doen in een land dat het OESO-Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse overheidsambtenaren bij internationale zakelijke transacties heeft ondertekend.

The elimination of corruption and unfair competition is taken extremely seriously by the Prysmian Group. To that end, the compliance policies enshrined in our Code of Conduct include an Anti-Bribery Policy and an Antitrust Code of Conduct. Both documents are published on the corporate intranet where all employees may access them and any updates are communicated across the company.

Bij Prysmian Group stimuleren we commerciële praktijken die een verantwoorde en duurzame leveringsketen garanderen en aan ethische, economische, ecologische en sociale normen voldoen. Deze principes zijn verankerd in onze Zakelijke Gedragscode..

De code is van toepassing op alle werknemers en degenen die zaken met ons doen. De principes in de code omvatten alle zakelijke transacties en dagelijkse activiteiten van onze werknemers, entiteiten van de Groep en hun leveranciers, commerciële partners, handelsagenten, onderaannemers en distributeurs.

Het document behandelt de volgende zaken:

  • Zakelijke integriteit: eerlijke handel, belangenconflicten, geschenken en aanbiedingen van entertainment, corruptie, aansprakelijkheid;
  • Mensenrechten en rechten van werknemers: minderjarig werken en slavernij, gezondheid en veiligheid op het werk, non-discriminatie, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen;
  • Milieu: principe van voorzorgsmaatregelen, gebruik van grondstoffen en conformiteit, gebruik van energie, broeikasgassen en andere emissies, waterverbruik, afvalproductie en recycling.

Tijdens scouting- en kwalificatiefasen wordt de toepassing van de zakelijke gedragscode benadrukt.

De code is voor onze werknemers beschikbaar op het intranet.

Download our full Code of Business Conduct

Onze activiteiten leveren een bijdrage aan lokale gemeenschappen om duurzame initiatieven te stimuleren.

Wij geloven dat toegang tot energie en telecommunicatie een voorwaarde is voor de economische en sociale ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Daarom kiezen wij ervoor om initiatieven te ondersteunen die die de toegang tot energie en telecommunicatie voor lokale gemeenschappen vergemakkelijken. Dit geldt met name in ontwikkelingslanden.

We delen belangrijke informatie met betrekking tot financieringsinitiatieven. Dit maken we openbaar in ons duurzaamheidsverslag en op onze website.

Download our full Corporate Citizenship and Philanthropy Policy

EN - About Us - Ethics & Integrity - MiniPalen 3 Links

COLONNA 1

NL - Over ons - Ethiek en Integriteit - MiniPalen 3 Links - Whistleblowing

COLONNA 2

NL - Over ons - Ethiek en Integriteit - MiniPalen 3 Links - Human rights

COLONNA 3

NL - Over ons - ethiek en integriteit - MiniPalen 3 Links - Diversity and Inclusion