Ethiek en Integriteit

Ethiek en Integriteit

Voor ons begint en eindigt alles met fatsoen

We streven ernaar de hoogste normen voor eerlijk en ethisch ondernemen na te leven in alles wat we doen, dag in dag uit, op al onze locaties. Decentie is integraal aan onze missie, visie en waarden als bedrijf.

NL - Over ons - Ethics & Integrity - Intro text

Onze 'bedrijfsgrondwet' fundeert en versterkt deze cultuur van integriteit. Kern is hierbij onze Ethische Code. Deze voorziet in de leidraad voor het gedrag dat we van onze werknemers verwachten in het uitvoeren van hun dagelijks werk. Het is tegelijkertijd een nuttig instrument voor het voorkomen van onverantwoordelijk of zelfs onwettig gedrag.

Dit wordt ondersteund door onze Group Compliance Policies (met onder meer een Anti-omkopingsbeleid en Anti-trustgedragscode). Deze waarborgen dat al onze medewerkers, leveranciers, zakelijke partners, verkoopagenten, onderaannemers en distributeurs zich houden aan de Prysmian manier van ondernemen en zakendoen.

Onze Gedragscode en compliance policies sturen het bedrijf aan in de competitieve wereld en evolueren mee met zakelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

 

We evalueren continu alle huidige wetten en regelgevingen met betrekking tot deze terreinen en reviseren ons beleid dienovereenkomstig, in lijn met de laatste best practices. Bij deze kwesties houden we ook rekening met de mening van onze aandeelhouders en nemen hun verzoeken aangaande wettelijke compliance en eigendomsrechten mee. Daarnaast streven we ernaar ons ethisch gedrag te ondersteunen met diverse initiatieven, zoals bijv. het onlangs gelanceerde Whistleblowing-programma.

NL - Over ons - ethiek en intregriteit - Accordion

Onze Code, policies en practices

Prysmian’s Ethische Code vormt de grondslag van onze bedrijfsgrondwet. De Code is een handvest van rechten en morele verplichtingen en definieert de ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheden van iedere persoon in de organisatie.

De Code bestaat uit drie pijlers:

  1. Ethiek in zakelijke activiteiten: het streven naar winst rechtvaardigt nog geen onbetamelijk gedrag. Winst moet behaald worden met respectering van de regels en onze concurrenten en met eerlijke en transparante acties die op marktbehoeften anticiperen en daaraan beantwoorden. Zo wordt waarde gegenereerd voor distributie naar al onze stakeholders.
  2. Ethiek in interne relaties: wij zijn ons bewust van het belang van onze banden met onze werknemers. We versterken deze door hun rechten, verwachtingen en behoeften te respecteren en door verbetering in hun leefomstandigheden en professionele groei te faciliteren. Het individu is en blijft het fundament voor onze toekomstige ontwikkeling als bedrijf.
  3. Ethiek in ecologische en maatschappelijke kwesties: vanuit onze sterke commitment aan het principe van duurzame ontwikkeling opereren we wereldwijd met respect voor het milieu en lokale gemeenschappen. Tegelijkertijd moedigen we het verantwoordelijk gebruik van resources aan en promoten lokale projecten die het welzijn in hun maatschappelijk veld bevorderen.

Alle bedrijven binnen Prysmian Group onderschrijven strikte naleving van de Gedragscode, van toepassing zijnde regelgevingen en de door de Group aangenomen regels en procedures.

Onze Gedragscode is compliant aan internationale best practices en onderschrijft de principes die vastgelegd zijn in de VN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

 

Ondersteuning van onze Ethische Code

 

Integriteit is een kernwaarde van Prysmian Group. Om te waarborgen dat dit beginsel op alle niveaus binnen het bedrijf hoog gehouden wordt, hebben we een compliance-organisatie ingericht die naleving van onze Gedragscode en andere relevante compliance-maatregelen bewaakt.

De organisatie omvat de volgende rollen:

  • Chief Compliance Officer: managet alle compliance policies en procedures, waaronder de Ethische Code, en rapporteert aan het Control and Risks Committee en de Chief Executive Officer van de Group.
  • Local Compliance Officers: aanwezig in elk bedrijf van Prysmian Group om op de consistente implementatie van compliance policies toe te zien.

 

Bewustmaking onder werknemers

 

Om te borgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van onze policies met betrekking tot ethisch gedrag, hebben we een e-learning module op ons intranet geïntroduceerd. Voltooiing van deze module is verplicht voor alle managers en werknemers bij Prysmian.

Nieuwe versies van deze online applicatie worden beschikbaar gesteld op het intranet van de Group en werknemers krijgen bericht wanneer deze updates beschikbaar zijn.

Met deze benadering streven we ernaar onze werknemers continu te betrekken bij en bewust te houden van onze policies en een groter begrip van hun belang voor ons als bedrijf te stimuleren.

Onze volledige Ethische Code downloaden

Prysmian Group vat de eliminatie van corruptie en oneerlijke mededinging uiterst serieus op. Met dat oogmerk omvatten de compliance policies van onze Gedragscode een Anti-omkopingsbeleid en een Anti-trustgedragscode. Beide documenten zijn gepubliceerd op het bedrijfsintranet, waar alle werknemers ze kunnen raadplegen; updates worden over het hele bedrijf gecommuniceerd.

 

Het Anti-omkopingsbeleid

 

Dit beleid verbiedt omkoping van zowel openbare autoriteiten/instanties als privépersonen. Alle Prysmian werknemers dienen zich te houden aan de regels en voorschriften van het beleid en, als de regels minder streng zijn, aan de anti-corruptiewetgeving die van kracht is in het land waar ze werken of actief zijn.

Onder dit beleid mag geen werknemer de betaling van iets van, directe dan wel indirecte, waarde ten gunste van openbare beambten verrichten, beloven te verrichten, aanbieden of goedkeuren, tenzij het compliant is met alle geldende wetten en binnen de grenzen blijft die Prysmian Group hiervoor expliciet heeft gespecificeerd.

In dit kader heeft 'openbare ambtenaren' betrekking op de werknemers van een openbare instantie of aan de overheid gerelateerde ondernemingen of organisaties. Hieronder vallen commerciële entiteiten, internationale publieke organisaties, politieke partijen of partij-officials en kandidaten voor openbare functies.

Ons volledige Anti-omkopingsbeleid downloaden

 

De Anti-trustgedragscode

 

Deze code beschrijft de kwesties in verband met de toepassing van Italiaanse en EU mededingingsregels met betrekking tot overeenkomsten en het misbruik van machtspositie. De specifieke situaties die zich voordoen, moeten per geval vanuit dit kader worden beoordeeld.

Onze volledige Anti-trustgedragscode downloaden

We moedigen dochtermaatschappijen die slechts gedeeltelijk ons eigendom zijn en derde partijen ten zeerste aan om gelijksoortige policies en practices aan te nemen, vooral als ze gelokaliseerd zijn in, of zaken doen met, een land dat de OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions hebben ondertekend.

Bij Prysmian promoten we actief commerciële practices die een verantwoordelijke en duurzame productieketen borgen en zeker stellen dat aan ethische, economische, ecologische en maatschappelijke normen wordt voldaan in alle geledingen van het bedrijf en in de complete waardeketen. Deze principes zijn bevat in onze Code voor Business Conduct.

Deze Code geldt voor al onze werknemers en iedereen die zaken met ons doet. De principes in de Code bestrijken alle zakelijke transacties en dagelijkse activiteiten van onze werknemers, Group-entiteiten en hun leveranciers, commerciële partners, commerciële agenten, onderaannemers en distributeurs.

Het document stipuleert de volgende terreinen: zakelijke integriteit (fair trade, belangenverstrengeling, geschenken en aanbiedingen van entertainment, corruptie, toerekenbaarheid); mensen- en arbeidsrechten (dienstbetrekkingen van minderjarigen en slavernij, gezondheid en veiligheid op het werk, gelijke behandeling (niet-discriminatie), vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsovereenkomsten); milieu (principe van voorzichtigheid, gebruik van grondstoffen en compliance, energiegebruik, broeikaseffecten en andere emissies, waterverbruik, productie en recycling van afval).

 

Onze Code voor Business Conduct en de door de Group gehanteerde samenhangende richtlijnen worden in de scouting- en kwalificatiefasen duidelijk onder de aandacht van leveranciers gebracht.

 

De Code is voor alle werknemers beschikbaar op ons intranet en wijzigingen worden over de gehele onderneming gecommuniceerd.

Onze volledige Code voor Business Conduct downloaden

 

We managen activiteiten waarvan lokale gemeenschappen profijt hebben. In dit kader hebben we voor alle betrokkenen geldende regels opgesteld met betrekking tot het realiseren van goed corporate citizenship en filantropische initiatieven in verband met onze zakelijke activiteiten.

Naar onze stellige overtuiging is toegang tot energie en telecommunicatie een eerste vereiste voor de economische en sociale ontwikkeling van lokale gemeenschappen en landen.

Om deze reden moeten door ons gepromote activiteiten op het vlak van corporate citizenship en filantropie initiatieven ondersteunen die de toegang tot energie en telecommunicatie faciliteren voor lokale gemeenschappen, met hierbij bijzondere aandacht voor gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

In ons Duurzaamheidsverslag en waar mogelijk op onze website informeren we transparant over grotere financieringsinitiatieven ten behoeve van lokale gemeenschappen.

Ons volledige Corporate citizenship en Filantropie-beleid downloaden

 

EN - About Us - Ethics & Integrity - MiniPalen 3 Links

COLONNA 1

NL - Over ons - Ethiek en Integriteit - MiniPalen 3 Links - Whistleblowing

COLONNA 2

NL - Over ons - Ethiek en Integriteit - MiniPalen 3 Links - Human rights

COLONNA 3

NL - Over ons - ethiek en integriteit - MiniPalen 3 Links - Diversity and Inclusion