EN - Footer - Privacy policy - Header headquarters

Privacy Policy

EN - Footer - Privacy policy - Text

Dit privacy beleid is bedoeld om de middelen en doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens door Prysmian Netherlands B.V. te illustreren, in de kwaliteit van de gegevenscontroller, in connectie en via de website “nl.prysmiangroup.com”.

Houd er rekening mee dat dit beleid van toepassing is op iedereen die de website bezoekt en / of gebruikt, of op een andere manier interactie heeft met de inhoud en services die toegankelijk zijn via de website.

De verwerking van persoonlijke gegevens van de Gebruikers gebeurt volledig conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief Verordening (EU) 2016/679 (de "AVG").

  1. Omleidingen naar andere websites

De website bevat koppelingen waarmee u verbinding kunt maken met andere websites die zowel door andere bedrijven binnen de Prysmian Group als door derden worden uitgevoerd. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die plaats kunnen vinden via een website van derden.

Daarom moet elke gebruiker die via de website toegang heeft tot dergelijke webpagina's en / of sociale platforms, zorgvuldig het relevante privacy beleid lezen om beter te begrijpen hoe hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door derden.

  1. Categorieën met de verzamelde persoonlijke gegevens.
  1. Verkeersgegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te gebruiken, moeten tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens verkrijgen waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

 

Deze categorie gegevens omvat: IP-adressen, browsertype, besturingssysteem, de domeinnaam en websiteadressen van waaruit u bent ingelogd of afwezig. De informatie op pagina's die door de gebruiker op de website zijn bezocht, het tijdstip van toegang, de tijdsperiode van de gebruiker op één pagina blijven.De interne pathanalyse en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

 

Deze technische / IT-gegevens worden alleen verzameld en gebruikt op een geaggregeerde en niet onmiddellijk identificeerbare manier en kunnen worden gebruikt om aansprakelijkheden vast te stellen in geval van hypothetische misdaden gepleegd binnen of tegen de Website of op verzoek van de bevoegde autoriteiten.

  1. Persoonlijke gegevens rechtstreeks verstrekt door de gebruiker

Er zijn enkele delen van de website (bijvoorbeeld een nieuwsbriefabonnement) die erop gericht zijn om alleen die persoonlijke gegevens te verzamelen die de Gebruiker beslist te delen met het Bedrijf. Het is duidelijk dat in dit geval de beheerder de gegevens moet verzamelen die door de gebruiker zijn verstrekt om aan de ontvangen verzoeken te voldoen. Dienovereenkomstig, als de Gebruiker er de voorkeur aan geeft dat de beheerder zijn / haar persoonlijke gegevens niet verzamelt, wordt hij of zij uitgenodigd om geen verzoek te verzenden.

In elk geval zijn de gebruikers altijd vrij, na dit beleid te hebben gelezen om gedetailleerd te begrijpen hoe en voor welke doeleinden hun persoonlijke gegevens door het Bedrijf worden verwerkt, om hun eigen gegevens te delen door de specifieke formulieren in te vullen beschikbaar op de website.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De website is ontworpen met als hoofddoel informatie te verstrekken - en dus als een interactief venster - met betrekking tot de activiteiten, producten en diensten die worden aangeboden door de bedrijven die tot de Prysmian Group behoren. Dit is de reden waarom in de meeste gevallen het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet vereist is.

In elk geval is de website volgens de principes uiteengezet door de AVG ook ingesteld op het minimaliseren van de verzameling van persoonlijke gegevens, evenals op het uitsluiten van de verwerking van dergelijke gegevens in alle gevallen wanneer de hieronder beschreven doeleinden kunnen worden bereikt met verschillende middelen en / of door anonieme gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden door het bedrijf uitsluitend verwerkt voor:

a) een passende navigatie op de website mogelijk maken;

b) de gebruikers in staat stellen beter te verkennen en meer informatie te verkrijgen over de activiteiten, diensten en producten die door het bedrijf worden aangeboden;

c) het beantwoorden en voldoen aan de verzoeken van de gebruikers;

d) om het rekruteringsproces te runnen en de CV's te verzamelen die via de Website worden afgeleverd;

e) om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in toepasselijke wetgeving en / of verzoeken of bevelen van bevoegde autoriteiten;

f) het bezorgen van een nieuwsbrief met betrekking tot de producten en diensten van het Bedrijf.

Mochten de gegevens in de toekomst ook voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden worden verzameld, dan is het de plicht van het bedrijf om enerzijds de gebruiker adequate informatie te verstrekken met betrekking tot dergelijke nieuwe doeleinden om transparantie en gebruikersbewustzijn mogelijk te maken. , aan de andere kant, zorg ervoor dat er een geldige wettelijke basis (zoals de toestemming van de gebruiker) bestaat, waar nodig, om de relevante verwerking uit te voeren.

4. RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de gebruiker - tenzij anders vermeld - is optioneel, maar er moet worden benadrukt dat in geval van weigering om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen aan het bedrijf, het onmogelijk zou kunnen zijn om het verzoek van de gebruiker te vervullen of bepaalde specifieke diensten te verlenen ( zoals de nieuwsbrief).

De verwerkingsactiviteiten vermeld onder a) tot e) hierboven vereisen geen toestemming van de Gebruiker, omdat deze gebaseerd zijn op verschillende wettelijke grondslagen, d.w.z. de noodzaak om de diensten uit te voeren en te leveren die rechtstreeks door de Gebruiker zijn aangevraagd en de noodzaak om te zorgen voor de naleving van een wettelijke verplichting die van toepassing is op de beheerder.

Integendeel, de hoewel verzendende promotionele nieuwsbrieven vereisen de registratie van de gebruiker, zal het bedrijf niet in staat zijn om dit soort communicatie te leveren in afwezigheid van de voorafgaande specifieke toestemming van de gebruiker.

5. METHODEN VOOR DE VERWERKING EN GEGEVENSBEVEILIGING

De persoonsgegevens worden op rechtmatige wijze verzameld en verwerkt, voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming met de fundamentele beginselen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Verwerkingshandelingen kunnen zowel handmatig als elektronisch plaatsvinden, of met behulp van informatietechnologie-instrumenten, altijd onder technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen, vooral met het oog op het verminderen van het risico van toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens of, meer in het algemeen, verwerking die niet in overeenstemming is met de doeleinden van de verzameling.

De verwerking zal worden uitgevoerd onder het gezag van de beheerder door alleen die subjecten die naar behoren gemachtigd zijn om toegang te hebben tot en de gegevens verwerken in overeenstemming met de instructies voorzien door het Bedrijf en de toepasselijke wetten en regels voor gegevensbescherming.

7. GEGEVENSVERLENING

Persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden niet langer dan nodig bewaard. Dit binnen de tijdslimieten die in de wet- en regelgeving zijn opgesteld, net zoals de rechten om de beheerder de beschermen. .

Wanneer het niet langer nodig is in overeenstemming met het bovenstaande, worden de gegevens geannuleerd of geanonimiseerd.

8. Cookies (kruisverwijzing)

Wat betreft de installatie van cookies door deze website, verwijzen wij u naar het Cookiebeleid (inserire link).

9. Overdracht van gegevens naar het buitenland

Gezien het internationale karakter van Prysmian’s activiteiten, is het mogelijk dat gegevens naar het buitenland worden verzonden en daar verwerkt worden, - steeds en uitsluitend voor de bovenstaand beschreven doeleinden -, door bedrijven die deel uitmaken van de Prysmian group en gevestigd zijn op het grondgebied van de Europese Unie en van niet-Europese landen. 

In dergelijke gevallen is het grensoverschrijdende verkeer van de gegevens naar het buitenland onderworpen aan de specifiek opgestelde garanties ter bescherming van de desbetreffende gegevens door middel van het onderschrijven van de standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens of van andere soortgelijke waarborgen.

10. RECHTEN VAN DATA-ONDERWERPEN

De gebruiker kan op elk moment zijn / haar rechten uitoefenen, waaronder:

a) toegang tot zijn / haar persoonlijke gegevens, het verkrijgen van bewijs van de doeleinden nagestreefd door de verantwoordelijke voor de verwerking, de betrokken categorieën gegevens, de ontvangers aan wie zij kunnen worden bekendgemaakt, de toepasselijke opslagperiode, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;

b) onverwijld onjuiste persoonsgegevens aan hem gerectificeerd te hebben;

c) zijn gegevens laten wissen in de gevallen waarin de wet voorziet;

d) waar mogelijk beperkingen op de verwerking verkrijgen;

e) het aanvragen van overdracht van de aan de beheerder verstrekte gegevens, d.w.z. ze ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, ook voor het verzenden van dergelijke gegevens naar een andere beheerder, zonder enige belemmering door het bedrijf, in alle situaties waarin dit vereist is volgens de geldende wetgeving;

f) een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Om deze rechten uit te oefenen, of voor verdere informatie en / of verduidelijkingen, kunt u schrijven naar [email protected]

11. DATA CONTROLLER

De gegevensbeheerder is Prysmian Netherlands B.V., met hoofdkantoor op Via Chiese 6 - 20126 Milaan (Italië).

De Data Protection Officer van de Controller kan gecontacteerd worden door te schrijven naar [email protected]

12. actualisering van beleid

De beheerder heeft het recht om dit Privacy beleid in de loop van de tijd te wijzigen en / of te integreren om te voldoen aan nieuwe wettelijke bepalingen en / of om nieuwe services op te nemen. Om deze reden is elke gebruiker uitgenodigd om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Hieronder wordt de datum gemarkeerd waarop de laatste versie van dit beleid is geüpload.

 

Laatste update: 01/06/2018