EN - Footer - Privacy policy - Header headquarters

Privacy Policy

EN - Footer - Privacy policy - Text

Inleiding

Dit Privacy beleid is opgesteld om u nadere inlichtingen te verstrekken over de wijze waarop, onder vermelding van de daarmee verband houdende gebruiksmethoden, de persoonsgegevens verwerkt worden welke betrekking hebben op de gebruikers/ bezoekers van de website, die bereikt kan worden op het adres "nl.prysmiangroup.com".

Web-gebruikers en bezoekers worden aanbevolen om dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen alvorens persoonlijke gegevens te versturen en/of elektronische formulieren, die zich op deze website bevinden, in te vullen.

Deze informatie wordt gegeven in overeenstemming met de ePrivacywet van de Europese Unie en de Italiaanse Privacywet (artikel 13 van Wetgevingsbesluit nr.196/03), alsmede de Nederlandse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens van 2001 ter uitvoering van de Richtlijn 95/46/EG, en de Telecommunicatiewet.

De Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is Prysmian S.p.A. -  een naar Italiaans recht regelmatig opgerichte vennootschap met hoofdkantoor in Viale Sarca 222 - 20126 Milaan (Italië) (onderstaand als "Prysmian" aangeduid).

De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers, filialen en geassocieerde bedrijven is te verkrijgen door een aanvraag te verzenden naar [email protected]

Reikwijdte van dit beleid

Dit privacy beleid heeft uitsluitend betrekking op deze website en niet op andere websites, die geen eigendom van Prysmian zijn en toegankelijk zijn via link navigatie.

Beleid en informatieverklaring

Het belangrijkste doel van deze site is het verstrekken van informatie over de activiteiten van de bedrijven die deel uitmaken van de Prysmian group. Daarvoor is in de meeste gevallen het verzamelen van de persoonsgegevens van de gebruiker niet vereist.

In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld in de sectie "nieuwsbrief", om de overdracht van onze nieuwsbrief mogelijk te maken, is het nodig dat de geïnteresseerde gebruiker een formulier ter verzameling van zijn gegevens invult. In een dergelijke geval staat het de gebruiker altijd vrij zijn/haar gegevens wel of niet te verstrekken en er wordt een informatieve privacyverklaring afgegeven, waarin het gebruik van de gegevens en andere volgens de wet vereiste informatie wordt verstrekt. We raden u aan deze mededelingen aandachtig door te lezen alvorens uw gegevens te verstrekken.

Mocht het bovendien in een beperkt aantal gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verzamelen voor andere doeleinden, dan zal dit duidelijk worden aangegeven in de volgens de wet vereiste informatieve privacyverklaring, om transparantie en gebruikersbewustzijn mogelijk te maken.

Gegevens betreffende het communicatieverkeer

De computersystemen en softwareprocedures die gebruikt worden voor het beheer  van deze website verzamelen, in de loop van hun normale bedrijf, een reeks aan persoonlijke gegevens, waarvan de overdracht impliciet deel uitmaakt van het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. 

Tot deze categorie van gegevens behoren: het IP-adres van de gebruiker, het type browser, het besturingssysteem, de domeinnaam en de website-adressen vanwaar u in- of uitlogt, de informatie op de door de gebruiker bezochte pagina’s binnen de site, de sessietijd, de duur van het verblijf van de gebruiker op een enkele pagina, de interne pad analyse en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem van de gebruiker en de computeromgeving.

Deze technische/IT-gegevens worden alleen verzameld en gebruikt op een geaggregeerde en niet direct herkenbare manier; ze kunnen eventueel worden gebruikt om verantwoordelijkheden vast te stellen in het geval van hypothetische bedreven misdaden tegen deze site of op verzoek van de overheid.

Cookies (kruisverwijzing)

Wat betreft de installatie van cookies door deze website, verwijzen wij u naar het Cookiebeleid (inserire link).

Doorsturen naar andere websites

Via deze website kunt u door middel van speciale links verbinden met andere websites van beide bedrijven binnen de Prysmian Group en met die van derde partijen. Prysmian aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de mogelijke verwerking van persoonlijke gegevens door de sites van derden en met betrekking tot het beheer door derden van de voor authentificatie geleverde gegevens.

Gegevensverwerking en gegevensopslag methoden

De verwerking van persoonsgegevens wordt voornamelijk uitgevoerd door middel van elektronische procedures en media voor de strikt noodzakelijke duur van tijd om de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn te bereiken. De gebruiker heeft echter het recht op het wissen van zijn gegevens om legitieme redenen.

Facultatief verstrekken van gegevens

Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de betrokken bezoeker is - tenzij anders vermeld - facultatief, maar in geval van weigering zou de onmogelijkheid kunnen bestaan om het verzoek of de daarmee verband houdende vermelde activiteit uit te voeren.

Plaats van gegevensverwerking

De met de webdiensten van deze site verband houdende gegevensverwerking vindt plaats bij Softec S.p.A. - Piazzale Lugano, 19 - 20158 Milaan (Italië), welke voorziet in het bijbehorende serverbeheer. Persoonsgegevens worden alleen behandeld door het technische personeel van het bedrijf, die uitdrukkelijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, of door andere personen die met incidentele onderhoudswerkzaamheden worden belast. Deze personen hebben specifieke instructies ontvangen omtrent de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Omvang en verspreiding van de gegevensstroom

De gegevens kunnen door medewerkers van Prysmian worden gebruikt, in hun hoedanigheid van personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan en aan wie de correcte instructies verleend zijn voor de behandeling, als ook door derde partijen die uit naam van Prysmian operationeel optreden en als gegevensverwerkers werkzaam zijn, onder de leiding en het toezicht van Prysmian, om contractuele verplichtingen uit naam van Prysmian te volbrengen.

Persoonsgegevens worden niet verspreid onder onbekende ontvangers.

Voor nadere informatie over de identiteit van de gegevensverwerkers kan een verzoek worden ingediend door te schrijven naar [email protected]

Overdracht van gegevens naar het buitenland

Gezien het internationale karakter van Prysmian’s activiteiten, is het mogelijk dat gegevens naar het buitenland worden verzonden en daar verwerkt worden, - steeds en uitsluitend voor de bovenstaand beschreven doeleinden -, door bedrijven die deel uitmaken van de Prysmian group en gevestigd zijn op het grondgebied van de Europese Unie en van niet-Europese landen. 

In dergelijke gevallen is het grensoverschrijdende verkeer van de gegevens naar het buitenland onderworpen aan de specifiek opgestelde garanties ter bescherming van de desbetreffende gegevens door middel van het onderschrijven van de standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens of van andere soortgelijke waarborgen.

Gegevensbeschermingsrechten

Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens heeft de betrokken persoon het recht om op ieder gewenst moment om bevestiging te vragen of er gegevens van hem/haar voorhanden zijn en hierover in begrijpelijke taal opgestelde informatie te ontvangen. De betrokken personen hebben tevens het recht op informatie omtrent de inhoud en de oorsprong van hun gegevens, om de juistheid ervan te controleren en/of te vragen om integratie, bijwerking of aanpassing van de desbetreffende gegevens. Tenslotte hebben deze personen het recht om te vragen dat hun gegevens verwijderd en gewist worden, anoniem worden gemaakt of om te vragen dat gegevens, die in strijd met de wet verwerkt zijn, geblokkeerd worden; zij hebben bovendien het recht zich tegen het verwerken van de gegevens om legitieme redenen te verzetten.

Verzoeken hiertoe moeten worden gericht aan [email protected]

Actualisering van beleid

De eventuele inwerkingtreding van nieuwe wetten, evenals de ontwikkelingen in en de actualisering van gebruikersdiensten, kunnen het aanpassen en wijzigen van de methoden van verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken. Het is daarom waarschijnlijk dat ons beleid in de loop van de tijd veranderingen zal ondergaan, wat de reden is waarom wij onze bezoekers uitnodigen om periodiek deze pagina te bezoeken en waarom in het beleidsdocument de datum van de jongste versie duidelijk zichtbaar weergegeven wordt.

 

Datum van creatie: 24/04/2017

Laatste Update: 24/04/2017