NL - Verhalen - Ethiek en Duurzaamheid - Spreken over Duurzaamheid - Header Caruso

Spreken over Duurzaamheid

Prysmian heeft grote stappen gezet om aan de hoogste normen inzake duurzaam ondernemen te voldoen.

NL - Verhalen - Ethiek en Duurzaamheid - Spreken over Duurzamheid - Introductie

In 2016 rankte RobecoSam, de Zwitserse sustainability ratings specialist, de Group op positie vier in de categorie ‘Electrical Components & Equipment’. Deze informatie werd verdisconteerd in de prestigieuze Dow Jones Sustainability Index, waarmee Prysmian's overall ranking een grote sprong voorwaarts maakte.

Dankzij de ranking werd Prysmian ook opgenomen in een elitegroep van bedrijven in de Italiaanse editie van het CDP Climate Change Report. Na publicatie van het milieuverslag verwierf de Group rating B in de categorie 'Industrieel' (op een schaal van acht ratings van A-D).

Prysmian verwierf voorts erkenning voor zijn KPI's op het vlak van milieu, sociale prestaties en behoorlijk bestuur (environmental, social and governance – ESG) van STOXXO Global ESG Leaders Index en voor zijn inspanningen voor schone energie van Carbon Clean 200. Op de laatste lijst was Prysmian als enig Italiaans bedrijf opgenomen.

NL - Verhalen - Ethiek en Duurzaamheid - Spreken over Duurzaamheid - Dit was een vervolg op de opname in 2015

 

Dit was een vervolg op de opname in 2015 in de FTSE4Good Global Index, wat een erkenning van Prysmian's ethische, transparante en duurzame ondernemingsbenadering betekende. Prysmian kan al met een indrukwekkende staat van dienst overleggen.

Mr Caruso, Corporate & Business Communication Director, bespreekt de weg die de Group is ingeslagen en gaat in op de recentste ontwikkelingen op het vlak van niet-financiële informatie.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Caruso - Talking about sustainability - full width only image

NL - Verhalen - Ethiek en Duurzaamheid - Spreken over Duurzaamheid - Vraag 1

Wat voor veranderingen gaat de niet-financiële richtlijn brengen voor MVO en de rol van de duurzaamheidsmanager?

Belangrijk is m.i. om te beginnen met een premisse. Duurzaamheid houdt meer in dan bekendmaking c.q. verslaggeving. Het omvat meer dan verslag uitbrengen over wat er gedaan is of zou moeten gebeuren. Het zou niet door wettelijke verplichtingen afgedwongen moeten worden, maar het uitgangspunt moeten zijn voor het verbeteren van hoe je dingen doet, met baten voor de grotere gemeenschap.

De nieuwe richtlijn voor niet-financiële informatie zal tot gevolg hebben dat minder gestructureerde bedrijven een verslagsysteem implementeren en georganiseerde ondernemingen continu verder verbeteren door het definiëren van goedkeuringsprocessen en toekenning van verantwoordelijkheden binnen hun bedrijf.

Deze wettelijke plicht zal als een aanjager voor de toekomst fungeren en zal het bevorderen dat investeerders de beschikking krijgen over omvangrijkere essentiële informatie over een onderneming.

NL - Verhalen - Ethiek en Duurzaamheid - Spreken over Duurzaamheid - Vraag 2

Wat voor veranderingen zal de input van investeerders brengen voor MVO en de rol van de duurzaamheidsmanager?

Voor elke beursgenoteerde onderneming zijn investeerders sleutel-stakeholders. Ze hebben daarom een zeer sterke inbreng. De trend is dat niet alleen maatschappelijk verantwoordelijke, maar ook traditionele investeerders steeds meer naar duurzaam ondernemen kijken.

Wanneer degenen die zich op het creëren van financiële waarde toeleggen belangstelling tonen voor niet-financiële verslaggeving, volgt daaruit dat een duurzame onderneming op termijn een grotere kans heeft om waarde te creëren dan anderen.

Bewijs daarvoor is te vinden in de Dow Jones Sustainability Index. Deze wordt hoe langer hoe meer een maatstaf voor financieel én niet-financieel presteren. Het blijkt voorts uit de tendens dat veel vooraanstaande financiële indexen, zoals Bloomberg en Thomson Reuters, ook niet-financiële analysen incorporeren.

NL - Verhalen - Ethiek en Duurzaamheid - Spreken over Duurzaamheid - Gallerij Duurzaamheid

NL - Verhalen - Ethiek en Duurzaamheid - Spreken over Duurzaamheid - Vraag 3

Wat voor veranderingen zal de input van consumenten brengen voor MVO en de rol van de duurzaamheidsmanager?

Dit is een kwestie van perspectief en gezichtspunten. Buiten kijf staat dat de kijk van de consument, net als die van de investeerder, absoluut fundamenteel is. En dit niet alleen maar omdat duurzaamheid zakelijke kansen inhoudt. Sociale verantwoordelijkheid is echter iets wat de complete onderneming en, in toenemende mate, ook de complete productieketen aangaat en ten grondslag ligt aan de ontplooide activiteiten. Het is niet alleen maar een pure consumentenaangelegenheid.

Duurzaamheid is voor ons belangrijk vanuit persoonlijke betrokkenheid. Het verantwoordelijk streven naar duurzaamheid, van de kleinste persoonlijke actie tot de meest complexe industriële processen, is de enige weg die we kunnen inslaan.

NL - Verhalen - Ethiek en Duurzaamheid - Spreken over Duurzaamheid - Vraag 4

Wat voor strategisch belang hecht het bedrijf aan variabelen van niet-financiële aard (milieu, sociaal en ondernemingsbestuur)?

Zo'n tien jaar geleden hebben we bij Prysmian Group deze kwesties op de kaart gezet. Vandaag de dag is duurzaamheid integraal aan al onze bedrijfs- en zakelijke activiteiten, van bestuur tot innovatie en van operaties tot financiën. Ons duurzaamheidsplan is rechtstreeks geënt op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 van de Verenigde Naties. Het omvat kwantitatieve en kwalitatieve doelen op middellange/lange termijn. Deze vormen de grondslag voor een strategie die jaar na jaar hoe langer hoe ambitieuzere gemeenschappelijke resultaten nastreeft.

NL - Verhalen - Ethiek en Duurzaamheid - Spreken over Duurzaamheid - Vraag 5

Wat voor mate aan integratie heeft de onderneming inmiddels gerealiseerd waar het gaat om verslaggeving over niet-financiële variabelen (menselijk, intellectueel, sociaal en territoriaal kapitaal)?

Duurzaamheid is op dit moment volledig geïntegreerd in alle functies van de onderneming. Onze verslaggeving erover omvat uiteenlopende ondernemingsaspecten, waaronder inbegrepen niet-financiële variabelen met betrekking tot de verschillende soorten bedrijfskapitaal.

Het werpt intussen zijn vruchten al af voor zowel werknemers en de gemeenschap als ook de ontwikkeling van de onderneming. Deze mate van onderlinge verwevenheid stelt ons in staat om onze risico's en kansen met betrekking tot niet-financieel presteren het beste te evalueren en ons hoe langer hoe meer te concentreren op een volledig ontwikkelde duurzaamheidsstrategie.

NL - Verhalen - Ethiek en Duurzaamheid- Spreken over Duurzaamheid - Hoogtepunten

/ Prijzen & Erkenningen

RobecoSam rankte Prysmian in ‘Electrical Components & Equipment’
De Group is opgenomen in de Italiaanse editie van het CDP Climate Change Report.
Prysmian verwierf erkenning van STOXXO Global ESG Leaders Index

Pry-Cam Home Blog

/  Pry-Cam Home Blog