Draka /CPR/

Intro

FAQ

Veelgestelde vragen en antwoorden over CPR (FAQ)
Laatste update: 30-6-2020 

Bekijk ook onderstaand begrippenlijst met uitleg over gebruikte termen.

Hoewel de informatie die wordt aangeboden in deze lijst van veelgestelde vragen en antwoorden met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, garandeert Draka Kabel B.V. niet dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Draka Kabel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen op welke wijze dan ook van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze pagina.

 

Afbeelding

Begrippenlijst

cpr-update-video.960x0.jpg

Fabrikant
Een natuurlijke of rechtspersoon die een bouwproduct vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en dat product onder zijn naam of merknaam verhandelt.
Een natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, anders dan de fabrikant of de importeur, die een bouwproduct op de markt aanbiedt.

 

Distributeur
Een distributeur wordt beschouwd als fabrikant […] en is onderworpen aan de verplichtingen van de fabrikant […] wanneer hij een product onder zijn naam of merknaam in de handel brengt of een al in de handel gebracht bouwproduct zodanig wijzigt dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen.

 

Importeur
Een in de Europese Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die een bouwproduct uit een derde land op de uniale markt in de handel brengt. Een importeur wordt beschouwd als fabrikant […] en is onderworpen aan de verplichtingen van de fabrikant […] wanneer hij een product onder zijn naam of merknaam in de handel brengt of een al in de handel gebracht bouwproduct zodanig wijzigt dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen.

 

Het voor het eerst op de uniale markt aanbieden van een bouwproduct

Het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van een bouwproduct met het oog op distributie of gebruik op de uniale markt.

Elke product dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor bouwwerken.

De markt betreft een land welke is aangesloten bij de Europese Unie.

CPR

CPR (Construction Products Regulation) is een Europese verordening die ervoor zorgt dat eenduidige eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen. Kabels die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (bijvoorbeeld gebouwen en civieltechnische werken) vallen met betrekking tot hun brandgedrag onder de CPR. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.
Vanaf 1 juli 2017 moeten kabels die in de handel worden gebracht door fabrikanten en importeurs en toegepast worden in permanente installaties van bouwwerken voldoen aan de CPR brandclassificatie en geleverd worden met een prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering.

 

De Europese verordening voor bouwproducten (CPR) heeft als doel om betrouwbare eenduidige informatie over producten en de relatie tot hun toepassingen te bevorderen. Dit wordt gedaan door uniforme afspraken (common technical language) te maken over bepaalde essentiële kenmerken van producten. Fabrikanten geven een verklaring af over technische eigenschappen van producten in een zogenaamde Declaration of Performance (DoP). Ook wordt de CE markering voor producten aangepast in lijn met de verordening.
Voor kabels betreft het alleen brandeigenschappen, andere kenmerken van kabels (bijv. elektrische en mechanische eigenschappen) zijn conform de huidige nationale en voor zover beschikbaar internationale specificaties.

 

Kabelfabrikanten en importeurs (zie hieronder) zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brandtesten, het opstellen en beschikbaar maken van de prestatieverklaring (DoP) en het opstellen en aanbrengen van de CE-markering.
Een importeur kan volgens CPR ook worden aangemerkt als fabrikant als die het product binnen de EU in de handel brengt. Dat geldt bijvoorbeeld als het product afkomstig is uit een niet-EU-land (derde land). Of als de importeur het product onder een eigen handelsnaam op de Uniale markt in de handel brengt (ook al is het geproduceerd in EU).

 


Distributeurs zorgen ervoor dat alle op de markt aangeboden kabelproducten die vallen onder CPR zijn voorzien van correcte CE-markering en dat het vergezeld gaat van de volgens de CPR vereiste documenten.


Installateurs/adviseurs zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze van de brandklasse en installatie van de juiste kabel; conform de NEN 8012.


Notified bodies (aangemelde instanties) zijn verantwoordelijk voor type beproevingen (witnessing), certificaten en periodieke controle.


Eigenaar/gebruiker van het gebouw is verantwoordelijk voor het bepalen van het brandrisico conform het Bouwbesluit en NEN 8012.


Overheid (bijvoorbeeld de inspecties van IL&T en NVWA) houdt toezicht dat er geen kabels in de handel worden gebracht door fabrikanten en importeurs zonder dat voldaan is aan de brandclassificatie eisen van de CPR en bijbehorende CE-markering en prestatieverklaring (DoP).

 

Kabels vallen onder de CPR ten aanzien van de volgende eigenschappen:
- Brandgedrag (“Reaction to fire”) volgens EN 50575
- Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (“Release of dangerous substances”) volgens EN 50575

Voor Functiebehoud tijdens brand (“Resistance to fire”) is er nog geen geharmoniseerde productnorm beschikbaar.

CPR is toepassing op kabels voor algemeen gebruik die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (gebouwen en civieltechnische werken) waarvoor prestatie-eisen op brandgedrag gelden. In eerste instantie moeten in gebouwen en civieltechnische werken de kabels bestemd voor elektriciteit en communicatie worden geclassificeerd op basis van brandgedrag (“Reaction to Fire”). In de toekomst zullen de kabels waarbij continuïteit van energie en/of signalering voor veiligheidsinstallaties noodzakelijk is ook in CPR worden opgenomen (“Resistance to fire”). Dit is belangrijk bijvoorbeeld voor de continuïteit bij brand van levering van elektriciteit, communicatie, branddetectie en alarmsystemen in gebouwen of civieltechnische werken.

Voor het beschrijven van het brandgedrag van kabels worden kabels voor wat betreft “reaction to fire” ingedeeld in een Euroclassificatie die bestaat uit zeven brandklassen en bijbehorend bijdrage tot de brand:
A-ca (geen)
B1-ca (nauwelijks)
B2-ca (heel beperkt)
C-ca (beperkt)
D-ca (gemiddeldd)
E-ca (hoog)
F-ca (niet bepaald)
De vier vetgedrukte klassen zijn relevant voor Nederland in het kader van NEN 8012. Warmteafgifte en brandvoortplanting zijn de belangrijkste criteria. Bovendien zijn rookontwikkeling, vallend brandend materiaal en zuurgraad van rookgassen additioneel geclassificeerd.


Meer informatie over de Euroklassen

Een DoP is een verklaring over technische eigenschappen van producten die fabrikanten moeten afgeven in het kader van CPR. Installateurs, adviseurs, engineers, architecten en eindgebruikers moeten op basis van de verstrekte informatie voor elke situatie en omgeving de vereiste en meest geschikte kabel kiezen. Ga naar de pagina over CE en DoP.

De Notified Body of aangemelde instantie is verantwoordelijk voor het typekeuren van de producten via ‘witnessing’ en fabrieksinspecties. Notified Bodies worden aangewezen door de nationale overheden. In Nederland is deze taak ondergebracht bij Raad voor Accreditatie in Utrecht. In andere landen gebeurt dit op dezelfde wijze. De resultaten van alle Notified Bodies in Europa worden in Nederland geaccepteerd. Voor alle Notified Bodies gelden in principe dezelfde regels.

Elke kabel heeft een eigen DoP referentie. Elke geleverde kabellengte dient herleidbaar te zijn naar de juiste DoP. U kunt de DoP documenten (prestatieverklaringen) downloaden via www.draka.nl/dop.

DoP nummers worden per product afgegeven.

In de norm EN 50575 wordt nauwkeurig aangegeven hoe er gekeurd/geïnspecteerd moet worden. Het is vergelijkbaar met de huidige situatie voor KEMA-KEUR e.d. en ISO 9001. Fabrikanten blijven zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteitsbeheersing en moeten naar eigen inzicht zelf brandgedrag testen maar in principe geldt voor Euroclasses Cca en hoger (Systeem 1+) minimaal 1x per jaar. Voor de Euroklassen Eca en Dca (Systeem 3) moet alleen voor de typekeuring een Notified lab of instantie worden ingeschakeld. Voor Systeem 1+  moeten bovendien regelmatige fabrieksinspecties (2x per jaar) en herhalingskeuringen (1 type eens per 3 jaar per product familie) door de Notified Bodies plaatsvinden. Notified Bodies worden weer gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie (zie hierboven).

Om zeker te weten dat u een CPR-compliant product koopt of gebruikt, moet zorgvuldig gecontroleerd worden of zowel het etiket (label) als de prestatieverklaring (DoP) in overeenstemming zijn met de eisen die door CPR worden gesteld (en opgenomen in de EN 50575 standaard) en dat er geen verplichte informatie ontbreekt.

 

Etiket (product label)

 • Het CPR-etiket en bijbehorende CE-markering mogen alleen worden aangebracht als er een prestatieverklaring (DoP) is opgesteld.
 • Voor kabels moet de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden aangebracht op het product label die is aangebracht op de productverpakking of haspel. CE-markering op de kabel is niet toegestaan ​​voor kabels die vallen onder CPR.
 • Het etiket moet het formaat en de verplichte velden respecteren die zijn  omschreven in de EN 50575-standaard
 • Het etiket moet het nummer van de prestatieverklaring (DoP) bevatten, het zogenaamde DoP nummer. Dat nummer moet verwijzen naar een specifiek producttype en niet naar een algemene productfamilie. Dezelfde logica moet in de prestatieverklaring (DoP) worden gerespecteerd. De prestatieverklaring kan opgesteld worden voor een specifiek product (individuele productcode) of voor  een productfamilie, waarbij alle afzonderlijke productcodes vermeld moeten worden in dezelfde prestatieverklaring.
 • Er is geen informatie over gevaarlijke stoffen vereist op het etiket volgens CPR  EN 50575: A1 2016
 • Distributeurs dienen ervoor te zorgen dat het product dat valt onder CPR de CE-markering op de verpakking heeft staan.

 

Declaration of performance (DoP)

 • De DoP of prestatieverklaring is het Europese legale paspoort voor de brandeigenschappen van kabels die onder de CPR vallen.
 • De DoP moet voldoen aan de opmaak en de verplichte velden die zijn omschreven in de EN 50575 standaard (model zie onder).
 • De Dop moet wettelijk in de taal van het land waar het product wordt verkocht  opgesteld zijn. De DoP in het Nederlands is dus verplicht bij verkopen in Nederland. DoP in het Nederlands en Frans is verplicht bij verkopen in België, etc.
 • De handtekening moet digitaal gecertificeerd zijn. Dat is nodig om te bewijzen dat het certificaat niet verandert in de loop van de tijd en 10 jaar beschikbaar blijft zonder wijzigingen.
 • De prestatieverklaring moet gerelateerd aan een specifiek product (individuele productcode), of kan gerelateerd zijn aan een productfamilie, maar in dit geval moeten alle afzonderlijke productcodes vermeld worden in dezelfde DoP.
 • De DoP kan niet herzien worden. Als er wijzigingen optreden moet er een nieuwe DoP worden uitgegeven. Vervolgens moet op de verpakking van het product het DoP nummer correct op het CPR-label staan. Dat is nodig om te bewijzen dat het certificaat niet verandert in de loop van de tijd en 10 jaar beschikbaar blijft zonder wijzigingen.
 • Het beoogde gebruik van de kabel moet overeenkomen met de tekst over het beoogde gebruik zoals afgesproken en van toepassing in Nederland.
 • De enige correcte mogelijkheid voor de verklaring over gevaarlijke stoffen is NPD “no performance determined”, of wel geen prestatie bepaald.
 • De correcte geharmoniseerde norm die wordt beschreven is EN 50575: 2014 + A1: 2016
 • De Notified Body (onafhankelijke keurende instantie) en bijbehorend codenummer behoort tot de verplichte informatie op het label.

 

Ga naar de pagina over CE en DoP

NEN 1010

De verwijzingen uit de NEN 1010 naar de NEN 8012:2015 zijn tijdelijk komen te vervallen in verband met de noodzakelijke revisie van de NEN 8012. Het is de bedoeling dat met de publicatie van de NEN 8012:2020 ook de referenties weer in de NEN 1010 zullen worden opgenomen.


Het is echter aan te raden om de NEN 8012:2015 ook in de overgangsperiode (met wijzigingsblad) te blijven toepassen vanuit veiligheidsoogpunt en met name de beperking van gevolgschade.

 

NEN 8012

In de CPR worden kabels geclassificeerd in verschillende brandklassen. In NEN 8012 zijn de  CPR eisen verwerkt voor Nederland. Het gaat om de keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen en glasvezelleidingen. NEN 8012 heeft betrekking op hoe kabels reageren bij brand (reaction to fire).

 

Met het opnemen van een minimale brandclassificatie in het Bouwbesluit per 1 juli 2020 is er een revisie noodzakelijk van de originele NEN 8012:2015. De nieuwe NEN 8012:2020 zal volledig aansluiten bij het Bouwbesluit en naar verwachting december 2020 beschikbaar zijn. Voor de tussenliggende periode is de NEN 8012:2015 uitgebreid met een wijzigingsblad om te borgen dat de kabelkeuze niet in conflict is met het Bouwbesluit. Tot deze nieuwe NEN 8012 is gepubliceerd moeten we met betrekking tot een kabelkeuze gebruik maken van de huidige NEN 8012. Let wel op, in enkele situaties zijn de minimale eisen voor kabels volgens het Bouwbesluit hoger dan die beschreven in NEN 8012. Dit betreft met name de rookontwikkeling. Hierin is het bouwbesluit leidend. 

 

Draka heeft voor CPR een brandklasse selectiehulp ontwikkeld die volledig is gebaseerd op NEN 8012. Door het ingeven van antwoorden op een aantal vragen vindt u de geldende brandklasse volgens de NEN 8012 en vervolgens kunt u de juiste kabel vinden via het productenoverzicht. Ga naar de brandklasse selectiehulp op www.draka-cpr.nl/selectiehulp

De Draka CPR selectietool is gebaseerd op NEN 8012:2015 en houdt nog geen rekening met het wijzigingsblad en daarmee de wettelijk minimale verplichtingen volgens het Bouwbesluit. In de uitkomst staat een verwijzing naar het Bouwbesluit 2012.

NEN 8012:2020 zal niet gepubliceerd kunnen worden voor 1 juli, het moment van wijzigen van het Bouwbesluit. Vanwege de doorlooptijd van een normwijziging zal er daarom een overgangsperiode zijn tussen 1 juli en het publiceren van NEN 8012:2020. Hierdoor zullen zich gedurende dit jaar drie verschillende situaties voordoen.


1. Voor de huidige situatie tot 1 juli (Bouwbesluit 2012 en NEN8012:2015) is en blijft de NEN 8012:2015 van kracht. Het huidige Bouwbesluit stelt geen specifieke eisen aan kabels.  
Ook projecten waarvan de omgevingsvergunning voor 1 juli 2020 zijn aangevraagd, volgen nog het huidige Bouwbesluit en NEN 8012:2015 ook al is de aankoop of uitvoering na deze datum. Het moment van afgeven bouwvergunning is maatgevend en de dan geldende wetgeving blijft van kracht gedurende het realisatieproces.


2. Voor de overgangsperiode vanaf 1 juli tot de publicatie van NEN 8012:2020 geldt dat er een aantal specifieke situaties is waar de minimale brandeisen voor kabels volgens het Bouwbesluit per 1 juli 2020 hoger zijn dan die beschreven in de NEN 8012:2015. In die gevallen geldt dat de wettelijk eisen voor kabels uit het Bouwbesluit per 1 juli 2020 leidend zijn.


De werkgroep NEN8012 normcommissie heeft een wijzigingsblad met bijbehorende toevoegingen opgesteld en bij NEN ingediend om enkele verschillen weg te nemen zodat in geen enkele situatie gedurende de overgangsperiode de NEN 8012:2015 en de NEN 1010 met verwijzing naar de NEN 8012:2015, in strijd is met de nieuwe eisen. De belangrijkste punten die met dit wijzigingsblad worden afgedekt zijn de verhoogde minimale eisen voor rookontwikkeling plus een expliciete eis om de minimale eisen volgens het Bouwbesluit per 1 juli te verifiëren.
Dit wijzigingsblad en het vereiste proces voor goedkeuring hiervan ligt op dit moment voor bij de technische commissie van het NEN. Het doel van de werkgroep normcommissie is deze voor 1 juli beschikbaar te hebben. Mocht dit niet tijdig gerealiseerd kunnen worden dan zullen de referenties naar de NEN 8012:2015 tijdelijk uit de NEN 1010 verwijderd worden om strijdigheid met de wet te voorkomen. In dit geval zal de NEN 8012:2015 in zijn huidige vorm nog steeds de te gebruiken norm zijn voor de keuze van de juiste kabels, mits niet in strijd met de minimale eisen in het Bouwbesluit. Dit laatste zal dan per geval expliciet gecheckt moeten worden.  Gezien de helderheid naar de sector heeft Fedet een duidelijke voorkeur voor het eerste scenario. Fedet en haar leden zullen de markt op de hoogte houden van de ontwikkelingen


3. Voor de uiteindelijk situatie (Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020 in combinatie met NEN 8012:2020) sluit de norm volledig aan bij de wettelijke eisen in het Bouwbesluit. Met de toevoeging van kabels aan het Bouwbesluit 2012 en een nieuwe NEN 8012:2020 wordt het veiligheidsniveau van kabels in Nederland geborgd.

CPR is een Europese verordening voor Bouwproducten. Deze CPR bevat regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit wordt ‘rechtstreekse werking’ genoemd. De CPR heeft daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten, maar in geval van strijdigheid gaat de CPR boven de nationale wet.


De fabrikant of importeur is verplicht om de producten die onder CPR vallen te voorzien van een prestatieverklaring (DoP) met de brandclassificatie en een CE-markering. Het brandgedrag van deze producten mag niet op een andere manier geclassificeerd worden.
NEN 8012 is een norm. De eisen aan het brandgedrag van kabel zijn vanaf 1 juli 2020 opgenomen in het Bouwbesluit en daarmee wettelijk verplicht. De NEN 8012 houdt rekening met andere aanvullende veiligheidsaspecten met het oog op het beperken van gevolgschade door brand en moet worden gezien als een best practice document. De toepassing van de norm NEN 8012 kan en wordt ook in bestekken opgenomen en geldt dan als onderdeel van de privaatrechtelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

CPR Algemeen

Fedet heeft in samenwerking met kabelfabrikanten het platform WG Kabel gecreëerd van waaruit gezamenlijke communicatie plaatsvindt.

 

De brandclassificaties Dca-s2,d2,a3, Cca-s1,d1,a1 en B2ca-a1,d1,a1 zijn gebaseerd op dezelfde test, met een toenemende zwaarte van eisen. Een kabel die voldoet aan B2ca-s1,d1,a1 voldoet dus ook aan Cca-s1,d1,a1, Dca-s2,d2,a3 of Eca.

 

Alle producten die bedoeld zijn voor vaste installaties in bouwwerken moeten onder CPR worden geclassificeerd. In de praktijk betekent dit dat, gegeven de brede beschikbaarheid van CPR-geclassificeerde kabels, dat deze ook gebruikt zullen worden voor niet vaste installaties (bijvoorbeeld verplaatsbare toepassingen). Een voorbeeld hiervan is de H07RNF.

Nee, de CE markering is wel zichtbaar op het label. Alleen CE markering op de kabel is niet toegestaan, aangezien alleen opdruk te weinig specifieke aanvullende informatie biedt.

Ja, er is HVD draad beschikbaar in brandklasse Cca-s1,d1,a1 B2ca-s1,d1,a1

VD toegepast voor permanente aanleg in bouwwerken valt onder CPR. VD is geclassificeerd als Eca. Pas NEN 8012 toe om vast te stellen of deze klasse Eca mag worden toegepast. Houdt hierbij rekening dat “leidingen in bundels” niet van toepassing is op een beperkt aantal (installatie)draden in een buis of in een ander beschermend omhulsel.

Ja, als de draden in een buis worden toegepast in de permanente installatie in een bouwwerk en er eisen worden gesteld aan het brandgedrag vallen deze onder CPR. Het feit dat de buis wel of niet is voorbedraad maakt geen verschil in de verplichting om het draad te voorzien van CE markering met brandclassificatie (op het product label).

Nee, een verdeelkast is te beschouwen als een toestel/apparaat. De bedrading in toestellen vallen niet onder CPR. 
Wel valt bekabeling van en naar paneelkasten onder CPR indien deze onderdeel is van de permanente installatie. Draka heeft ervoor gekozen om VDS installatiedraad wel van een CPR brandclassificatie te voorzien met brandklasse Eca.

In de grond is niet gebouwgebonden, echter als de kabel een gebouw binnenkomt en onderdeel is van de vaste installatie, valt de kabel onder CPR. Voor de huidige gearmeerde installatiekabels, zoals de VULTO en de VULTA, zal de brandclassificatie volgens EN 50575 opgenomen gaan worden in de productnorm.

Het gebruik van sprinkler installaties heeft geen invloed op de brandklasse van een kabel.

Ja, de kabel valt dan onder CPR en daarvoor is CE markering met brandclassificatie nodig. Het is wel toegestaan om een (outdoor) kabel zonder brandclassificatie over een korte lengte in een gebouw in te voeren en aan te sluiten. Deze kabel moet dan aangesloten worden in dezelfde ruimte waar hij het gebouw binnen komt.